300 گرم
300 گرم
مرغ
مرغ
مرغ
گوشت گوسفندی و گوساله (250 گرم)
فیله و سینه مرغ (280 گرم)
فیله و سینه مرغ (280 گرم)
قارچ؛ گوشت چرخ کرده20 درصد تخفیف
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
پيتزا پپرونچينو ، فیله گوساله گریل شده . فیله مرغ گریل شده .
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
قارچ ، جوجه ، فلفل دلمه ای30 درصد تخفیف
خمیر آمریکایی . گوشت رست بیف گوساله . قارچ . فلفل دلمه . زیتون سیاه . پنیر
فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . کنجد
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال